فرانی فالاچی مینویسد :

Sunday, December 08, 2002

Franny Fallaci  ||  <11:41:23 PM>

Franny Fallaci  ||  <11:32:56 PM> 

 

Bravenet.com