فرانی فالاچی مینویسد :

Friday, January 03, 2003

اون وقتا یه روز یانار اومد ازم پرسید میدونی "دیالکتیک" چیه؟ گفتم نه ،ولی فکر کنم به فیزیک
ربط داشته باشه ، برو از نسیم بپرس. نسیم هم گفت آره یه چیزیه که تو مدار میذارنش، یانار
گفت نه بابا! مطمئنی ؟ آخه میدونی من اینو کجا شنیدم؟ نسیم گفت مطمئنم، بریم حالا
از خانم پورسعید بپرسیم، اون هم گفت آره، دی الکتریک یه چیزیه که مثلا باهاش خازن درست
میکنن و .. یادم نیست چی شد که فهمیدیم اون دیالکتیک ه و این دی الکتریک....
یادم نیست که دقیقا کی بود که فهمیدم این که میگن بچگی بهترین دوران زندگی آدمه
حرف درستیه. هنوز چیزای زیادی برای دیدن ، فهمیدن و یادگرفتن تو این دنیای لعنتی
وجود داره ، ولی دیگه هیچی مثل اولین باری که در مورد یین و یانگ میشنوی مزه نداره،
دیگه هیچ بحثی مثل بحثهایی که تو راه برگشتن از دبستان می کردیم دیوونت نمیکنه..
و هیچ لحظه ای به اندازه ی لحظه ای که برای اولین بار به خدا شک میکنی، هیجان
انگیز و باشکوه نیست.
فکر میکنم چیزی که خستم کرده ، تکرار زندگیه ، دیگه چی برای پیدا کردن وجود
داره؟ میگفتم کاش میشد همین الان پاشم برم تمام دنیا رو ببینم ، تمام این زمینی که
منو به زور فرستادن روش، میگفتم این تنها چیزه که خستگیمو از یادم میبره ، ولی
بیتا میگفت اینا لازم نیست ، کافیه یکی رو دوست داشته باشی.. خیلی خوب ، اما
کی رو؟
موضوع در کل خیلی ساده ست.. "ما" شروعمون روز تولدمون نیست، شروع ما
روز تولد اولین انسانه، تمام سالهای این بین رو زندگی کردیم ، در تمام جنگلها و غارها
زندگی کردیم ، تمام جنگها رو جنگیدیم ، تمام عشقها رو عاشق شدیم ، تمام شعرها
رو سرودیم، .. و تمام سیبها رو چیدیم. دیگه وقتش نیست که تمومش کنیم؟

به زندگی جهنمی ای فکر کن که اگر حوا سیب ممنوعه رو نمیچید تو بهشت
داشتیم ، در اون صورت همینقدر رو هم دووم نمیوردیم.


What though the radiance
which was once so bright
Be now for ever taken from my sight,
Though nothing can bring back the hour Of splendour in the grass,
of glory in the flower;
We will grieve not, rather find
Strength in what remains behind;
In the primal sympathy
Which having been must ever be;
In the soothing thoughts that spring
Out of human suffering;
In the faith that looks through death,
In years that bring the philosophic mind...


William Wordsworth

Franny Fallaci  ||  <10:54:59 PM>


And no one showed us to the land
And no one knows the wheres or whys
But something stares and
Something tries
And starts to climb towards the light


Strangers passing in the street
By chance two separate glances meet
And I am you and what I see is me
And do I take you by the hand
And lead you through the land
And help me understand the best I can


And no one calls us to the land
And no one crosses there alive
And no one speaks
And no one tries
And no one flies around the sun


And no one sings me lullabies
And no one makes me close my eyes
So I throw the windows wide
And call to you across the sky

Franny Fallaci  ||  <10:49:42 PM>

Franny Fallaci  ||  <2:24:41 PM>

Franny Fallaci  ||  <11:26:31 AM>

Thursday, January 02, 2003

نیچه ، "سودمندی و ناسودمندی تاریخ برای زندگی" :
انسان به اینکه انسان است و حیوان نیست می نازد.با این وجودخوشی
حیوان را با حسرت مینگرد.زیرا او چیزی جز زندگی به سان حیوان که فارغ از
درد و الم است نمیخواهد.معهذا خواست او عبث است زیرا او نمیخواهد واقعا
حیوان باشد.

"انسان جای آن دارد که از حیوان بپرسد چرا از خوشبختی خود سخنی نمیگویی و بی تفاوت به من مینگری؟
حیوان میخواهد پاسخ بدهد و بگوید: زیرا من همیشه پیش از آن که سخنی
بگویم فراموش میکنم چه میخواستم بگویم. ولی آنگاهحیوان همین پاسخ را هم
بالافاصله فراموش کرد.و ساکت ماند.به این ترتیب انسان فقط متحیر ماند."در طول یک هفته پیش من و بیتا بارها در مورد گاو بودن صحبت کردیم و
اینکه شاید اینطوری میشه خوشبخت بود.

Franny Fallaci  ||  <12:23:22 AM>

Tuesday, December 31, 2002

بالاخره Fight Club رو دیدم.با اینکه به نظرم از اون فیلمایی که همون موقع که
ساخته میشن باید دید ، واقعا فیلم خوبی بود. مرسی فینچر!
فیلمنامش رو میذارم این کنار...
این دیالوگ هم جالب بود :


Listen to me. You have to consider the possibility that God doesn't like you.
He never wanted you. In all probability, he hates you.
This is not the worst thing that can happen...

It isn't?

We don't need Him.
Fuck damnation, man. Fuck redemption. We are God's unwanted children. So be it!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

It's only after we lost everything that we are free to do anything.

Franny Fallaci  ||  <12:37:21 AM> 

 

Bravenet.com