فرانی فالاچی مینویسد :

Saturday, February 01, 2003

...می وزم ، می بارم ، می تابم
آسمانم ستارگان و زمین.
و گندم عطرآگینی که دانه می بندد
رقصان
در جان سبز خویش.
از تو عبور می کنم
چنان که تندری از شب
می درخشم و فرو می ریزم.

-شاملو

Franny Fallaci  ||  <11:46:18 PM>

Friday, January 31, 2003

Finally back on Earth...

Franny Fallaci  ||  <7:52:39 PM> 

 

Bravenet.com