فرانی فالاچی مینویسد :

Thursday, March 27, 2003

خوشم اومد ، خیلی خندیدم ! مرسی واقعا :)))) یکی اینو
sharif university fuck
سرچ کرده اومده تو بلاگ من :)) !!!!!!!!!!!!!!

Franny Fallaci  ||  <8:48:04 AM> 

 

Bravenet.com