فرانی فالاچی مینویسد :

Saturday, April 19, 2003

هست..

Franny Fallaci  ||  <2:09:47 PM>

از خود گریزی نیست.

Franny Fallaci  ||  <2:07:53 PM>

Friday, April 18, 2003

و تو هم حتما ، مثل همه ی اردیبهشتیها ، از چیزایی که بدست میاری
خسته میشی..
مثل همون کفشهات..
مثل همه ی اردیبهشتیها..

Franny Fallaci  ||  <9:09:00 AM>

دونفرن که کنار در اتاق ایستادن ، دارم از پنجره ی خودم میبینمشون.
یکی داره صحبت میکنه ، دستاشو تو هوا تکون میده، گاهی سیگارشو
از لبش برمیداره ، بحث میکنه ، دستاشو تکون میده ، آروم و شمرده
بحث میکنه..انگار که نشسته ، اما ایستاده،هردوشون روبروی هم ایستادن.
اتاق خاموش میشه ، یک دقیقه ای میگذره و دوباره روشن میشه ،
یکی دستش رو کلیده ، همون که داشت حرف میزد
و باز داره حرف میزنه
حرف میزنه حرف میزنه .. . باز دقیقه ای تاریکی... فقط نقطه ی
روشن یک سیگار ..
اتاق روشنه ، داره دستاشو تکون میده ، . حرف میزنه ،
اگر نشسته بودن حتما یه بحث فلسفی بود ، ولی ایستادن ،
خاموش.. روشن، حرف میزنه و دستاشو تو هوا تکون میده
خاموش.. روشن، یه تصویر تکراری..
خاموش.. روشن، کاش می ذاشتی خاموش باشه ..

خاموش.. روشن ،این لعنتی رو روشن نکن ،
خاموش.. روشن، بذار این مونولوگ تموم شه ، بشین ، بشین رو یه
صندلی.
خاموش.. روشن ، خاموشش کن ، بس کن این نمایش مسخره رو..

اونجا یکی هست که میخواد تو تاریکی حرف بزنه.. میفهمی لعنتی؟

Franny Fallaci  ||  <12:04:42 AM>

Wednesday, April 16, 2003


We are the music-makers,
And we are the dreamers of dreams,
Wandering by lone sea-breakers,
And sitting by desolate streams;
World-losers and world-forsakers,
On whom the pale moon gleams:
Yet we are the movers and shakers
Of the world for ever, it seems."


-"Ode," Arthur William Edgar O'Shaughnessy
مرسی از یانار :)

Franny Fallaci  ||  <1:46:21 PM>

Monday, April 14, 2003

To die .. In The Rain .. Alone

(who said?)

Franny Fallaci  ||  <8:57:23 PM> 

 

Bravenet.com