فرانی فالاچی مینویسد :

Tuesday, June 10, 2003

Franny Fallaci  ||  <10:08:00 PM>

مردم با حرفاشون ، نگاه هاشون و عقایدشون ، رو آدم تاثیر نمیذارن...
با تصویری که از خودت نشونت میدن روت تاثیر میذارن.

Franny Fallaci  ||  <6:57:55 PM> 

 

Bravenet.com