فرانی فالاچی مینویسد :

Thursday, June 26, 2003


To look life in the face
To see it,for what it is
To love it,for what it is
And then...To put it away


virginia woolf

Franny Fallaci  ||  <11:40:07 PM>

Tuesday, June 24, 2003

ببین من چی یاد گرفتم امروز ( از میلاد)
یه سیگار داری که مال سالها پیشه و حسابی خشک شده.ناخون انگشت شستتو
تفی میکنی و با انگشتای دیگه فشارش میدی ( اونجوری که سفید میشه ناخون شستت)
بعد ناخونتو میاری نزدیک سر روشن سیگار با یه فاصله ی حدودا نیم سانتیمتری.
بعد یه پک عمیق میزنی. بعد با خیال راحت سیگارتو میکشی و برنامه های آینده ات رو
به عنوان پیامبر قرن با یه معجزه ی ترتمیز میریزی :)
(نگو این کارا چیه میرم سیگار میخرم خوب! فرض بر اینه که ساعت 12 شبه )

Franny Fallaci  ||  <10:55:44 PM>

Monday, June 23, 2003

کسی به خاطر نفهمیدن حقیقت در جهنم نخواهد سوخت.
هر چقدر هم بی رحم باشند،اینگونه بی عدالت نخواهند بود.
ایمان داشته باش دوست من! امیدوار باش.

Franny Fallaci  ||  <1:06:18 AM>

باید وصیت کنم لااقل وقتی مردم ، مثل بقیه ی این کثافتا،توی یه تیکه پارچه ی کثافت ، همراه با مراسمی کثافت ،
در خاک کثافت این سرزمین کثافت ، جسدم رو خوراک حشرات کثافت نکنند.
وصیت میکنم خاکستر من رو در سرتاسر یک جزیره ی خالی بپاشند.
خیلی عصبانی ام.

Franny Fallaci  ||  <1:06:02 AM>

به هر طرف که میری صاف میخوری به یه دیوار شیشه ای سخت. دیوار ضد ضربه ، ضد گلوله. میذاره اون
طرفشو ببینی اما اجازه ی عبور نمیده. تو فقط پای دیوار میشینی، گریه میکنی، آرزو میکنی، امیدوار میشی ،
می نویسی ، گریه میکنی ، گریه میکنی...

Franny Fallaci  ||  <1:04:08 AM>


دوشت داشتن زیبایی ها آسونه. دوست داشتن زشتی ها مقدسه.
دوست داشتن زشتی ها ابدی ه. به زشتی ها دل بستن بیمار شدن و
مردن میخواد. زیبای یه لایه ی توهم انگیزه.
زشتی حقیقته و زندگی...!

Franny Fallaci  ||  <1:02:38 AM>

Sunday, June 22, 2003

همه ی موجودات به چیزهایی تبدیل شده اند که ما مشاهده میکنیم.
اینکه ما هم توسط حیوانات و اشیا مشاهده میشویم ، تمام معنی خود
را از دست داده است.

Franny Fallaci  ||  <11:45:53 PM> 

 

Bravenet.com