فرانی فالاچی مینویسد :

Sunday, July 20, 2003

دیگه مزخرف گفتن کافیه ، فکر کنم اینجا تعطیل باشه
از این به بعد .

Franny Fallaci  ||  <9:17:11 PM> 

 

Bravenet.com