[X]
| Please Donate and Upgrade Now|

12:49AM | 2003-06-26

Mohsen

سلام دوست عزيز...موفق باشيد

email | www


12:28PM | 2003-06-25

sophist

)
با با کارش به اونجا ها نمي کشه ‌)
عزيزم تو خيالت راحت باشه . نه تو رو از دلسترت جدا مي کنن نه چيزاي خوشمزه رو (‌مثل تو ) از زمين )‌

email | www


1:41AM | 2003-06-22

لرد شارلون

می بخشید که نظر بی ربط می دهم، اما واقعا ض متأسفم برایت.
چه جوری با خیال راحت از مال مردم استفاده می کنی و به قول معروف یا نامعروف، نمک می خوری و نمک دان می شکنی؟!
خچالت نکشیدی آن تبلیغ بلاگر بینوا را برداشته ای؟ خوب آن بدبخت هم باید یک پولی در بیاورد؟ همین جوری ک مفتی برایت امکانات نگذاشته اند. بعد امکانات نمی دهند، می روی آن جوری. من از خودش خجالت می کشه. واقعا ً که ...

email | www


11:32PM | 2003-06-21

sina

خوبه... يه انسان کامل که به بهشت و جهنم و دلستر فکر مي کنه... مويد باشي انشاا..

email | www


:

email:

www:

English


Comments by: enetation
Template by: Ehsan